Regulamin

REGULAMIN

 1. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki informacyjne
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z umowy z firmą Dudu Animals Tomasz Szewczyk zapoznał się z Regulaminem.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Dudu Animals Tomasz Szewczyk oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).
 5. Ceny
 6. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy Towarach:
 • wyrażone są w złotych polskich,
 • są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
 1. Ceną za dokonany zakup w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest ceną Towaru podaną w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie Sklepu Internetowego powiększona o koszty przesyłki Towaru na adres podany przez Klienta.
 • Uszkodzenie transportu w transporcie
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 • Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.
 • Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim  informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). 
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dudu Animals Tomasz Szewczyk danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dudu Animals Tomasz Szewczyk przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Reklamacje. Reklamacja obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zakupu towaru. Adres odesłania produktu: Tomasz Szewczyk Dudu Animals, Jurajska 129d, 32-082 Bolechowice. Produkt należy zwrócić kompletny (z metkami) w oryginalnym opakowaniu. Reklamacje należy przesłać drogą pocztową na adres 32-082 Bolechowice ul. Jurajska 129d lub e-mail szewczyk.tomasz@onet.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni.
 6. Termin na odstąpienie od umowy przez konsumenta
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztu odesłania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 1. Skutek odstąpienia od umowy
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 1. Koszty odstąpienia od umowy
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 1. Miejsce i sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Odpowiedzialność konsumenta za użycie produktu
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego
 3. Dane firmy: Tomasz Szewczyk Dudu Animals, 31-845 Kraków, os. Przy Arce 14/47 NIP 678-283-10-59 REGON 363951553