Polityka Prywatności

Polityka prywatności Dudu Animals Tomasz Szewczyk

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest firma Dudu Animals Tomasz Szewczyk, 31-845 Kraków; os. Przy Arce 14/47, NIP: 678-283-10-59.
   Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również zaufani partnerzy.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  1. Email: biuro@e-legowiska.pl
  2. Poczta: Dudu Animals Tomasz Szewczyk, 31-845 Kraków; os. Przy Arce 14/47
 3. Pochodzenie danych
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowych (allegro, sklep internetowy, sprzedaż bezpośrednia). W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym (o ile taki występuje), ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.

 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

Świadczenia usług droga elektroniczną.

    • Rejestracji konta użytkownika.
    • Zamieszczenia ogłoszenia.
    • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

Dokonywania płatności

    • Wystawiania dokumentów księgowych.

Obsługi zgłoszeń, przyjmowania sugestii, rozpatrywania reklamacji oraz zapytań, kontaktu z Dudu Animals Tomasz Szewczyk, rozpatrzenia gwarancji.

 1. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Dudu Animals Tomasz Szewczyk dane osobowe są przetwarzane również w celu:
   1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
   2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
   3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
   4. Realizacji wysyłki towaru
   5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
   6. Archiwizacji danych.
   7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, produkcyjnego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług przewozu towarów z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zakupionych towarów i usług.
 1. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Dudu Animals oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Dudu Animals Tomasz Szewczyk odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.
  6. Dane będą przekazywane osobą trzecim w momencie rozpatrywania reklamacji za złą przesyłkę np. do firmy kurierskiej.
 2. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 3. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres biuro@e-legowiska.pl
   2. Na adres: Dudu Animals Tomasz Szewczyk, 31-845 Kraków os. Przy Arce 14/47
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
  5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 4. Organ nadzorczy i Skargi
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa